Algemene Voorwaarden Teske’s Borduurhuisje

Artikel 1: Identiteit

Teske’s Borduurhuisje
H. Sakramentstraat 6
9910 Aalter (Knesselare)
Tel. +32473 70 76 79
E-mail: info@teskesborduurhuisje.com
www.teskesborduurhuisje.com
BTWnr. BE0748736565

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Teske’s Borduurhuisje en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen Teske’s Borduurhuisje en consument.
2.2 Bij het plaatsen van een aanvraag of bestelling aanvaardt de consument de inhoud van de overeenkomst en van deze algemene voorwaarden.
2.3 Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 3: Aanbod

3.1 Het aanbod is vrijblijvend. Teske’s Borduurhuisje is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
3.2 Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Teske’s Borduurhuisje kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
3.3 Elk aanbod bevat een prijs vermeld op de website of e-mail met een volledig, nauwkeurige en gedetailleerde omschrijving van de aangeboden producten en diensten.
3.4 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of aan voorwaarden is verbonden, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
3.5 Indien het aanbod een verschrijving, vergissing of fout bevat en de consument dit kon begrijpen, is Teske’s Borduurhuisje niet gehouden aan het gedane aanbod en zal dan ook niet aansprakelijk zijn.
3.6 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 4: De overeenkomst

4.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden en de betaling.
4.2 Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Teske’s Borduurhuisje langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
4.3 Na aanvaarding kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd.
4.4 Teske’s Borduurhuisje behoudt zich het recht om een bestelling of aanvraag te weigeren als hij gegronde redenen heeft om de overeenkomst niet aan te gaan.
4.5 Teske’s Borduurhuisje zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager meesturen:
1. Het adres van de vestiging van Teske’s Borduurhuisje waar de consument met klachten terecht kan;
2. De voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht kan gebruik maken,  met een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
3. De informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
4. De prijs met inbegrip van alle belastingen van het product;
5. De kosten van levering;
6. De wijze van betaling;
7. De vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
4.6 In geval van een duurtransactie is de bepaling in 4.5 slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 5: Herroepingsrecht, kosten herroepingsrecht en uitsluiting

5.1 De consument heeft de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden tot 14 dagen na ontvangst van het product of dienst.
5.2 Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product of dienst, kenbaar te maken aan Teske’s Borduurhuisje. De consument dient dit te doen door het modelformulier te mailen of te versturen via de post naar Teske’s Borduurhuisje. De consument ontvangt een ontvangstbevestiging van de herroeping.
5.3 De consument heeft na herroeping/annulering nogmaals 14 dagen om het product retour te sturen of te overhandigen aan Teske’s Borduurhuisje.
5.4 De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, in originele staat en verpakking, en conform de eventueel door Teske’s Borduurhuisje verstrekte redelijke en duidelijke instructies. De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg zijn van het niet zorgvuldig omgaan met het product.
5.5 De consument krijgt het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Als het gaat om een gedeeltelijke retournering dan ontvangt de consument het orderbedrag dat herroepen is op de producten of diensten van de retournering. De verzendkosten worden niet geretourneerd.
5.6 Teske’s Borduurhuisje zal overgaan tot betaling als hij het product ontvangen heeft of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden.
5.7 De kosten voor de retour naar Teske’s Borduurhuisje zijn voor rekening van de consument.
5.8 De consument gaat zorgvuldig om met het product en de verpakking. Zij zal het product slecht uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen.
5.9 Als de consument gebruikt maakt van haar herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 6: Prijs

6.1 De prijzen die op de website staan vermeld zijn de prijzen inclusief BTW.
6.2 Indien er kosten voor het verzenden van het product worden gehanteerd zal dit uitdrukkelijk op de website staan vermeld.
6.3 Indien er kosten voor de betaling van het product worden gehanteerd zal dit uitdrukkelijk op de website staan vermeld.
6.4 Als er in het aanbod een geldigheidsduur vermeld staat, zullen de prijzen in die periode niet worden verhoogd, tenzij er wettelijke veranderingen plaatsvinden in de btw-tarieven.
6.5 Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomsten zijn toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
6.6 Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Teske’s Borduurhuisje dit heeft afgesproken en:
1. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
2. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zegen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
6.7 Prijzen zijn onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen, vergissingen of fouten. Voor de gevolgen wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Teske’s Borduurhuisje is niet verplicht het product of dienst volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 7: Garantie en Service

7.1 De door Teske’s Borduurhuisje te leveren producten of diensten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden.
7.2 Indien het geleverde product of dienst niet aan de overeenkomst voldoet, dient de consument binnen de 14 dagen na de ontdekking van het gebrek schriftelijk of per e-mail Teske’s Borduurhuisje op de hoogte te stellen, tenzij deze termijn in strijd is met enig dwingendrechtelijke bepaling.
7.3 De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten.
7.4 De consument stelt Teske’s Borduurhuisje in de gelegenheid een klacht te (doen) onderzoeken.
7.5 Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie.
7.6 Het terugzenden van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat.
7.7 Teske’s Borduurhuisje is niet verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument of voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
7.8 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:
- indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Teske’s Borduurhuisje zijn verricht;
- indien de originele factuur niet kan worden voorgelegd, is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt;
- indien gebreken die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
- indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatigheid.
7.9 Indien vaststaat dat het geleverde gebrekkig is en dit tijdig is aangegeven, dan zal Teske’s Borduurhuisje, binnen redelijke termijn na retourontvangst ter keuze van Teske’s Borduurhuisje, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de consument voldoen.

Artikel 8: Levering en uitvoering

8.1 Teske’s Borduurhuisje zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
8.2 Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Teske’s Borduurhuisje kenbaar heeft gemaakt.
8.3 De levering vindt plaats via BPost of PostNL. Bij de bestelling worden de verzendkosten duidelijk vermeld.
8.4 Indien de totale bestelling meer dan € 75,00 bedraagt in België en Nederland, betaald de consument geen verzendkosten.
8.5 De levering zal zo snel als mogelijk plaatsvinden. Bij betaling vooraf verstuurt Teske’s Borduurhuisje de bestelde producten in de regel binnen 3 à 5 werkdagen na ontvangst van de betaling, via BPost of PostNL. Teske’s Borduurhuisje zal in ieder geval gehouden zijn binnen 30 dagen te leveren.
8.6 Indien het product niet binnen 30 dagen kan worden geleverd kan de consument akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of de overeenkomst kosteloos ontbinden.
8.7 Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
8.8 Het risico van het product gaat van Teske’s Borduurhuisje over op de consument op het moment dat het product aan de vervoerder wordt overhandigd.
8.9 Teske’s Borduurhuisje kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele vertraging of drukte bij de verzenddienst.
8.10 Teske’s Borduurhuisje kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele diefstal of beschadiging van het pakket door de verzenddienst.
8.11 Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Teske's Borduurhuisje zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. 
8.12 Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.
8.13 De consument kan er ook voor kiezen de bestelling af te halen bij Teske’s Borduurhuisje op volgend adres: H. Sakramentstraat 6, 9910 Knesselare (Aalter). De consument kan door middel van het zenden van een email of telefonisch een afspraak maken.
8.14 De consument ontvangt na het plaatsen van een bestelling een orderbevestiging. Na het verzenden van de order zal door Teske’s Borduurhuisje ook een factuur worden toegezonden. De factuur is tevens aankoopbewijs.

Artikel 9: Betaling

9.1 De consument dient te betalen volgens de in de bestelprocedure en op de website aangegeven betaalmethoden. Teske’s Borduurhuisje is vrij te bepalen welke betaalmethoden zij aanbiedt.
9.2 Teske’s Borduurhuisje kan vragen om een betaling vooraf.
9.3 Als er extra kosten aan een bepaalde betaalmethode zijn verbonden wordt dit uitdrukkelijk op de website vermeld.
9.4 Na het verstrijken van een betaaltermijn is de consument, na ingebrekestelling, over het gefactureerde bedrag wettelijke rente verschuldigd. Alle kosten in en buiten rechte die Teske’s Borduurhuisje dient te maken zijn voor rekening van de consument.
9.5 De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens te melden.
9.6 Als de betaling of de keuze tot een andere betalingsmogelijkheid in het bestelproces niet is afgerond, komt de bestelling automatisch te vervallen.
9.7 Bij het afhalen van het product kan de consument ter plaatse cash of mobiel betalen.

Artikel 10: Klachten

10.1 Indien er een klacht bestaat over een product, dienst of service van Teske’s Borduurhuisje kan de consument telefonisch, per email of per post een klacht indienen.
10.2 De klacht zal binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf ontvangst van de klacht, worden beantwoord, hiermee wordt in ieder geval bedoeld het toesturen van een ontvangstbevestiging en het eventueel stellen van vragen van de klacht om deze zo goed mogelijk te behandelen.
10.3 Teske’s Borduurhuisje zal in de gelegenheid worden gesteld om de klacht binnen redelijke tijd te behandelen.
10.4 Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform.
10.5 Teske’s Borduurhuisje zal bij de gegrondbevinding van de klacht het product vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan dan wel een vervangende vergoeding aan de consument voldoen.

Artikel 11: Persoonsgegevens

11.1 Teske’s Borduurhuisje verwerkt de persoonsgegevens van de consument conform het op de website gepubliceerde privacy en cookiestatement.

Artikel 12: Veilige omgeving

12.1 Teske’s Borduurhuisje draagt zorg voor een beveiligde webomgeving, met een veilige elektronische overdracht van data en betaling inbegrepen.

Artikel 13: Slotbepalingen

13.1 Op alle overeenkomsten tussen Teske’s Borduurhuisje en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben is het Belgisch recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
13.2 Het Weens Koopgedrag is niet van toepassing.

Algemene Voorwaarden Teske’s Borduurhuisje

Artikel 1: Identiteit

Teske’s Borduurhuisje
H.Sakramentstraat 6
9910 Knesselare
Tel. +32473 70 76 79
E-mail: info@teskesborduurhuisje.com
www.teskesborduurhuisje.com
BTWnr. BE0748736565

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Teske’s Borduurhuisje en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen Teske’s Borduurhuisje en consument.
2.2 Bij het plaatsen van een aanvraag of bestelling aanvaardt de consument de inhoud van de overeenkomst en van deze algemene voorwaarden.
2.3 Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 3: Aanbod

3.1 Het aanbod is vrijblijvend. Teske’s Borduurhuisje is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
3.2 Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Teske’s Borduurhuisje kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
3.3 Elk aanbod bevat een prijs vermeld op de website of e-mail met een volledig, nauwkeurige en gedetailleerde omschrijving van de aangeboden producten en diensten.
3.4 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of aan voorwaarden is verbonden, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
3.5 Indien het aanbod een verschrijving, vergissing of fout bevat en de consument dit kon begrijpen, is Teske’s Borduurhuisje niet gehouden aan het gedane aanbod en zal dan ook niet aansprakelijk zijn.
3.6 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 4: De overeenkomst

4.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden en de betaling.
4.2 Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Teske’s Borduurhuisje langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
4.3 Na aanvaarding kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd.
4.4 Teske’s Borduurhuisje behoudt zich het recht om een bestelling of aanvraag te weigeren als hij gegronde redenen heeft om de overeenkomst niet aan te gaan.
4.5 Teske’s Borduurhuisje zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager meesturen:
1. Het adres van de vestiging van Teske’s Borduurhuisje waar de consument met klachten terecht kan;
2. De voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht kan gebruik maken, met een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
3. De informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
4. De prijs met inbegrip van alle belastingen van het product;
5. De kosten van levering;
6. De wijze van betaling;
7. De vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
4.6 In geval van een duurtransactie is de bepaling in 4.5 slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 5: Herroepingsrecht, kosten herroepingsrecht en uitsluiting

5.1 De consument heeft de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden tot 14 dagen na ontvangst van het product of dienst.
5.2 Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product of dienst, kenbaar te maken aan Teske’s Borduurhuisje. De consument dient dit te doen door het modelformulier te mailen of te versturen via de post naar Teske’s Borduurhuisje. De consument ontvangt een ontvangstbevestiging van de herroeping.
5.3 De consument heeft na herroeping/annulering nogmaals 14 dagen om het product retour te sturen of te overhandigen aan Teske’s Borduurhuisje.
5.4 De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, in originele staat en verpakking, en conform de eventueel door Teske’s Borduurhuisje verstrekte redelijke en duidelijke instructies. De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg zijn van het niet zorgvuldig omgaan met het product.
5.5 De consument krijgt het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Als het gaat om een gedeeltelijke retournering dan ontvangt de consument het orderbedrag dat herroepen is op de producten of diensten van de retournering. De verzendkosten worden niet geretourneerd.
5.6 Teske’s Borduurhuisje zal overgaan tot betaling als hij het product ontvangen heeft of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden.
5.7 De kosten voor de retour naar Teske’s Borduurhuisje zijn voor rekening van de consument.
5.8 De consument gaat zorgvuldig om met het product en de verpakking. Zij zal het product slecht uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen.
5.9 Als de consument gebruikt maakt van haar herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 6: Prijs

6.1 De prijzen die op de website staan vermeld zijn de prijzen inclusief BTW.
6.2 Indien er kosten voor het verzenden van het product worden gehanteerd zal dit uitdrukkelijk op de website staan vermeld.
6.3 Indien er kosten voor de betaling van het product worden gehanteerd zal dit uitdrukkelijk op de website staan vermeld.
6.4 Als er in het aanbod een geldigheidsduur vermeld staat, zullen de prijzen in die periode niet worden verhoogd, tenzij er wettelijke veranderingen plaatsvinden in de btw-tarieven.
6.5 Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomsten zijn toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
6.6 Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Teske’s Borduurhuisje dit heeft afgesproken en:
1. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
2. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zegen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
6.7 Prijzen zijn onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen, vergissingen of fouten. Voor de gevolgen wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Teske’s Borduurhuisje is niet verplicht het product of dienst volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 7: Garantie en Service

7.1 De door Teske’s Borduurhuisje te leveren producten of diensten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden.
7.2 Indien het geleverde product of dienst niet aan de overeenkomst voldoet, dient de consument binnen de 14 dagen na de ontdekking van het gebrek schriftelijk of per e-mail Teske’s Borduurhuisje op de hoogte te stellen, tenzij deze termijn in strijd is met enig dwingendrechtelijke bepaling.
7.3 De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten.
7.4 De consument stelt Teske’s Borduurhuisje in de gelegenheid een klacht te (doen) onderzoeken.
7.5 Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie.
7.6 Het terugzenden van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat.
7.7 Teske’s Borduurhuisje is niet verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument of voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
7.8 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:
- indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Teske’s Borduurhuisje zijn verricht;
- indien de originele factuur niet kan worden voorgelegd, is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt;
- indien gebreken die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
- indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatigheid.
7.9 Indien vaststaat dat het geleverde gebrekkig is en dit tijdig is aangegeven, dan zal Teske’s Borduurhuisje, binnen redelijke termijn na retourontvangst ter keuze van Teske’s Borduurhuisje, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de consument voldoen.

Artikel 8: Levering en uitvoering

8.1 Teske’s Borduurhuisje zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
8.2 Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Teske’s Borduurhuisje kenbaar heeft gemaakt.
8.3 De levering vindt plaats via BPost of PostNL. Bij de bestelling worden de verzendkosten duidelijk vermeld.
8.4 Indien de totale bestelling meer dan € 75,00 bedraagt in België en Nederland, betaald de consument geen verzendkosten.
8.5 De levering zal zo snel als mogelijk plaatsvinden. Bij betaling vooraf verstuurt Teske’s Borduurhuisje de bestelde producten in de regel binnen 3 à 5 werkdagen na ontvangst van de betaling, via BPost of PostNL. Teske’s Borduurhuisje zal in ieder geval gehouden zijn binnen 30 dagen te leveren.
8.6 Indien het product niet binnen 30 dagen kan worden geleverd kan de consument akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of de overeenkomst kosteloos ontbinden.
8.7 Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
8.8 Het risico van het product gaat van Teske’s Borduurhuisje over op de consument op het moment dat het product aan de vervoerder wordt overhandigd.
8.9 Teske’s Borduurhuisje kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele vertraging of drukte bij de verzenddienst.
8.10 Teske’s Borduurhuisje kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele diefstal of beschadiging van het pakket door de verzenddienst.
8.11 Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Teske`s Borduurhuisje zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen.
8.12 Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.
8.13 De consument kan er ook voor kiezen de bestelling af te halen bij Teske’s Borduurhuisje op volgend adres: Looierijstraat 35, 9910 Knesselare (Aalter). De consument kan door middel van het zenden van een email of telefonisch een afspraak maken.
8.14 De consument ontvangt na het plaatsen van een bestelling een orderbevestiging. Na het verzenden van de order zal door Teske’s Borduurhuisje ook een factuur worden toegezonden. De factuur is tevens aankoopbewijs.

Artikel 9: Betaling

9.1 De consument dient te betalen volgens de in de bestelprocedure en op de website aangegeven betaalmethoden. Teske’s Borduurhuisje is vrij te bepalen welke betaalmethoden zij aanbiedt.
9.2 Teske’s Borduurhuisje kan vragen om een betaling vooraf.
9.3 Als er extra kosten aan een bepaalde betaalmethode zijn verbonden wordt dit uitdrukkelijk op de website vermeld.
9.4 Na het verstrijken van een betaaltermijn is de consument, na ingebrekestelling, over het gefactureerde bedrag wettelijke rente verschuldigd. Alle kosten in en buiten rechte die Teske’s Borduurhuisje dient te maken zijn voor rekening van de consument.
9.5 De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens te melden.
9.6 Als de betaling of de keuze tot een andere betalingsmogelijkheid in het bestelproces niet is afgerond, komt de bestelling automatisch te vervallen.
9.7 Bij het afhalen van het product kan de consument ter plaatse cash of mobiel betalen.

Artikel 10: Klachten

10.1 Indien er een klacht bestaat over een product, dienst of service van Teske’s Borduurhuisje kan de consument telefonisch, per email of per post een klacht indienen.
10.2 De klacht zal binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf ontvangst van de klacht, worden beantwoord, hiermee wordt in ieder geval bedoeld het toesturen van een ontvangstbevestiging en het eventueel stellen van vragen van de klacht om deze zo goed mogelijk te behandelen.
10.3 Teske’s Borduurhuisje zal in de gelegenheid worden gesteld om de klacht binnen redelijke tijd te behandelen.
10.4 Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform.
10.5 Teske’s Borduurhuisje zal bij de gegrondbevinding van de klacht het product vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan dan wel een vervangende vergoeding aan de consument voldoen.

Artikel 11: Persoonsgegevens

11.1 Teske’s Borduurhuisje verwerkt de persoonsgegevens van de consument conform het op de website gepubliceerde privacy en cookiestatement.

Artikel 12: Veilige omgeving

12.1 Teske’s Borduurhuisje draagt zorg voor een beveiligde webomgeving, met een veilige elektronische overdracht van data en betaling inbegrepen.

Artikel 13: Slotbepalingen

13.1 Op alle overeenkomsten tussen Teske’s Borduurhuisje en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben is het Belgisch recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
13.2 Het Weens Koopgedrag is niet van toepassing.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.
© 2021 - 2024 Teske's Borduurhuisje | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel